L’Ajuntament de Barcelona es dota d’un nou sistema d’auditoria interna per prevenir la corrupció, millorar la gestió i garantir un major control ciutadà

  • Per primera vegada i de forma pionera a l’Estat el consistori aprova un Estatut d’Auditoria Interna que suposa un gir de 180 graus en la tasca auditora i de control intern de l’administració municipal
  • El nou sistema s’adapta a les normes internacionals i permet prevenir mala praxis, millorar la transparència i el control ciutadà i millora l’eficàcia dels procediments
  • Durant el 2017, per exemple, s’ha planificat elaborar l’auditoria del deute, en el marc dels treballs fixats en el Mapa de Riscos

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat per primera vegada i de forma pionera a l’Estat un Estatut d’Auditoria Interna que suposa un gir de 180 graus en la tasca de control intern de l’administració municipal per evitar eventuals casos de corrupció, garantir un major control per part de la ciutadania, millorar els processos de gestió interna i avaluar possibles riscos en el seu funcionament.

Per primera vegada amb el nou Estatut d’Auditoria Interna s’estableix una regulació interna permanent, independent del Govern municipal, planificada en el temps i adaptada a les normes internacionals (The Institute of Internal Auditors) per garantir una consultoria independent i objectiva de la tasca de l’administració per millorar l’eficàcia i el control de l’organització.

Aquesta nova auditoria interna és una nova eina per poder rendir comptes de manera independent al Govern:

– Un mecanisme de control que atorga una primera línia de protecció ciutadana contra la mala praxis, la utilització irregular, i la corrupció
– Una millora de la transparència i del control ciutadà de la gestió de l’Administració
– Una eina per millorar l’eficàcia, l’eficiència, la seguretat i la celeritat dels procediments.
– Un nou mecanisme d’anàlisis i valoració de riscos que permet analitzar la seva evolució i proposar solucions
– Un complement necessari a l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques creada fa uns mesos

La nova auditoria estableix i sistematitza, per primera vegada, les normes de funcionament i planifica els treballs concrets a realitzar per evitar l’arbitrarietat en la seva elaboració.

A nivell de funcionament intern, aquest nou sistema permet detectar problemes actuals o futurs dins de l’administració i proposar solucions. L’elaboració d’un Mapa de riscos permet tenir una visió global dels riscos de l’organització, analitzar la seva evolució i estudiar l’efectivitat de les mesures implantades. Per exemple, davant la detecció de que el coneixement es concentra en mans de persones i no de l’organització es proposa com a mesura l’elaboració de manuals de procediment o davant una eventual descoordinació en l’aprovació d’expedients, s’aprova una nova Instrucció interna.

El nou sistema també ha d’ajudar a l’organització municipal a assolir els seus objectius aportant un enfocament sistemàtic i disciplinat per avaluar i millorar els processos de gestió de riscos, control i govern. Per exemple, permet reduir càrregues burocràtiques o malbaratar recursos públics, detectar o reemplaçar sistemes de treball obsolets o ineficients i ajudar a estudiar l’efectivitat de les mesures implantades.

La nova auditoria interna consta de quatre instruments bàsics:

– Estatut d’Auditoria Interna: norma pública i permanent bàsica que defineix les funcions, els objectius, l’autoritat i la responsabilitat de l’Auditoria interna.

– Mapa de riscos: Anàlisi exhaustiva dels riscos de l’Organització que classifica d’acord amb criteris de probabilitat i dany potencial i que permet la priorització i planificació dels treballs, així com analitzar l’efectivitat de les mesures que es vagin implantant.

– Manual d’Execució: Marc de referència obligatori per sistematitzar els treballs que determina la metodologia i guia de treball per l’execució de les funcions d’Auditoria Interna

– Pla Anual d’Auditoria: Document de planificació dels treballs que es duran a terme cada any d’acord amb el Mapa de riscos. En el 2017, per exemple, es preveu l’anàlisi del procés d’endeutament (“auditoria del deute”).

Informació Ajuntament de Barcelona